اجرای 15 طرح فوق توزیع و انتقال در استان كرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شركت برق منطقه ای غرب، مهندس علی اسدی معاون طرح وتوسعه این شركت گفت: این طرحها شامل احداث

پستهای 400 كیلوولت مرصاد، 230 كیلوولت شاهد، 63 كیلوولت صنعتگران، 63 كیلوولت ظفر، 63 كیلوولت دالاهو و افزایش ظرفیت پستهای 400 كیلوولت بیستون، 230 كیلوولت كنگاور، 230 كیلوولت اسلام آبادغرب، 63 كیلوولت ارشاد، 63 كیلوولت كوزران و اتصالات پست 63 كیلوولت صنعتگران و 63 كیلوولت ظفر و نیز توسعه پست 230 كیلوولت اسلام آباد غرب است. وی هدف از اجرای این طرحها را افزایش ضریب اطمینان شبكه، بهبود ولتاژ درپستهای انتقال و فوق توزیع، كاهش تلفات تأمین انرژی مورد نیاز مشتركین واقع درمحدوده شهر ظفر كرمانشاه و شهرستان دالاهو و ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه صنایع و بخش كشاورزی اعلام كرد و گفت: برای اجرای این طرحهای مهم اعتباری بالغ بر 887 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.