ممیزی انرژی چهار مشترك پرمصرف فوق توزیع برق تهران

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای تهران، رضا فلاحتكار گفت: چهار مشترك فوق توزیع برق تهران شامل :صنایع مكانیك (هوا و فضا)،

سیمان دماوند، شركت لوله و مخابرات و پارس خودرو بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سالجاری مورد ممیزی انرژی قرار خواهند گرفت. وی افزود: با انجام این پروژه هر كدام از مشتركین قادر خواهند بود تا نقاط قوت و ضعف خود در زمینه چگونگی مصرف انواع حاملهای انرژی ( الكتریكی، حرارتی) دقت تجهیزات اندازه گیری، فرایند بهبود نحوه مصرف و افزایش راندمان تجهیزات و ... را مشخص كرده و با كمك برنامه های تعیین شده از سوی مشاور نسبت به كاهش شاخص انرژی (SEC) خود اقدام كنند. وی با اشاره به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای مصرف برق تصریح كرد: محدودیت منابع انرژی، آثار زیانبار زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه و محدودیت های منابع مالی جهت توسعه ظرفیت های تولید از مهمترین انگیزه های مسئولان و همچنین كارشناسان دفتر خدمات مشتركین و مدیریت مصرف برق تهران در جهت تشویق مشتركین تحت پوشش برق منطقه ای تهران در جهت بازنگری در نحوه تولید، مصرف و نیز بهینه سازی روش های مصرف انرژی به منظور كاهش تلفات انرژی در صنایع است.